Станично-Луганський районний відділ освіти

Середа, 14.04.2021, 23:09

Вітаю Вас Гость | RSS | Головна | Порядок оформлення та подання запитів на інформацію | Реєстрація | Вхід

ПОРЯДОК

опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації

в   Станично-Луганському районному відділі освіти

 

1. Загальні положення

 

         1.1. Цей порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження голови облдержадміністрації від 05.05.2011 року № 502 та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Станично-Луганський районний відділ освіти (далі за текстом – РВО).

 

1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є РВО – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання РВО своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні РВО відповідно до їх повноважень.

 

1.3. Запити, щодо надання публічної інформації, можуть бути подані до РВО в усній формі, в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

 

1.4. У разі подання запиту до РВО інформація надається згідно з положеннями цього Порядку.

 

1.5. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:

 

П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

 

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі;

форма надання відповіді на інформаційний запит (в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою).

 

1.6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пп.1.5. цього Порядку, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін. Повідомлення на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу.

 

1.7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних рекомендаційних форм запитів на інформацію, затверджену наказом РВО, які можна отримати у  відповідального за надання доступу до публічної інформації, та на офіційному веб-сайті РВО.

 

1.8.  Запити, адресовані до РВО, розглядаються  посадовими особами згідно з порядками, затвердженим наказом РВО.

 

1.9. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, посадові особи  перевіряють обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації» та об’єктивні обставини відповідного запиту. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованою він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

 

1.10. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

 

1.11. У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», то таке питання розглядається разом з іншими питаннями звернення у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

 

2. Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації

 

2.1. Запити щодо надання публічної інформації приймаються РВО у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 8:00 до 16:30, у п’ятницю – з 8:00 до 15:30). Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в адміністративному будинку, в якому знаходиться РВО, не приймаються протягом обідньої перерви (з 12:00 до 12:30).

 

2.2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, які адресовані начальнику РВО можуть отримувати головні спеціалісти РВО та невідкладно фіксується у відповідному журналі.

 

2.3. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти надсилаються на спеціальну електронну адресу РВО  http://st-lg-osvita.at.ua

Відповідальним за надання публічної інформації періодично (але не рідше ніж 4 рази протягом робочого дня – о 9:00, 11:00, 13:00, 15:00) перевіряється наявність надходження нових запитів на зазначену електронну адресу. Нові запити реєструються.

 

2.4. У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту відповідальний залучає юридичну службу РВО для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.

 

2.5. Запити щодо надання публічної інформації, які адресовані начальнику РВО без зазначення конкретної посадової особи, у телефонному режимі приймаються та оформлюються відповідальним  працівником   за спеціально визначеними для цього номерами телефонів.

 

2.6. Працівники РВО приймають запит, викладений за телефоном, і на його підставі заповнюють форму запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пп. 1.5. цього Порядку, дати та часу прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту на отримання публічної інформації, поданий в усній формі.

 

2.7. Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформлюються і реєструються як запити, що надійшли поштою.  

 

3. Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації

 

3.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пп. 1.5. цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пп. 1.5. цього Порядку, не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.

 

3.2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до Станично-Луганського РВО з фактичного дня надходження.

 

Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження в РВО наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

  

3.3. При реєстрації запити щодо надання публічної інформації класифікуються за:

3.3.1. статусом запитувача (фізична або юридична особа): громадська організація, ЗМІ, підприємство тощо;

3.3.2. територією знаходження запитувача: райони області, міста обласного значення, інші області тощо;

3.3.3. тематикою запиту;

3.3.4. способом надсилання запиту: письмово, електронною поштою, у телефонному режимі, факсом, подано особисто.

При реєстрації запити щодо надання публічної інформації, які подані у електронній формі, дублюються на паперових носіях.

 

При отриманні усного запиту чи запиту за телефоном працівники вповноваженого підрозділу заповнюють форму запиту, яка подається на реєстрацію.

 

3.4. Для реєстрації запитів щодо надання публічної інформації на паперових носіях використовуються відповідні спеціально затверджені реєстраційні штампи.

 

3.5. На прохання заявника, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в адміністративному будинку РВО, працівники вповноваженого структурного підрозділу проставляють штамп з реєстраційним номером на другому друкованому екземплярі запиту, який запитувач залишає собі (у разі його стовідсоткової автентичності першому екземпляру запиту, який залишається в райдержадміністрації).

 

3.6. Реєстраційні картки, запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються в архіві відповідальним протягом 2 років з дати реєстрації.

 

4. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації

 

         4.1. Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані начальнику РВО, та накладення резолюцій із дорученнями на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює начальник РВО. У разі його відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність в зв’язку із хворобою) резолюцію з дорученням на підготовку проекту відповіді накладає головний спеціаліст, який згідно розподілу обов’язків його заміщує.

 

4.2. При первинному розгляді запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані начальнику РВО, працівники   вивчають запити, готують проекти резолюції та передають запити на резолюцію начальнику РВО.

 

4.3. Резолюція оформлюється протягом 3 робочих годин з часу реєстрації запиту. Для термінових запитів з терміном розгляду 48 годин резолюція оформлюється протягом 1 години після реєстрації запиту.

 

 4.4. Проекти відповідей подаються на підпис у 3 примірниках. До проекту відповіді у разі необхідності, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

 

4.5. Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не може перевищувати 5 робочих днів.

 

4.6. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу лист за підписом керівника апарату райдержадміністрації та копії документів скануються та відправляються електронною поштою у форматі «PDF».

 

4.7. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів при погодженні з начальником РВО.

 

4.8. У разі продовження терміну розгляду запиту, не пізніше терміну, зазначеного у реєстраційній картці відповідного запиту як термін виконання запиту, готується проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження за підписом начальника РВО.  

 

4.14. Працівники РВО несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовлених   проектів відповідей.

 

4.15. Після підписання відповіді на запит вона готується  для відправлення запитувачу. Дата та час передачі відповіді фіксуються у відповідному журналі.

 

5. Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів щодо надання публічної інформації

 

5.1. Відповідальним працівником  за надання публічної інформації здійснюється контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей посадовими особами.

 

5.2. Датою та часом фактичного виконання  посадовими особами завдання з розгляду відповідного запиту вважається дата та час реєстрації у відповідному журналі.

 

 5.3. У разі порушення термінів підготовки проекту відповіді запитувачу  посадовими особами відповідальний за надання публічної інформації протягом одного робочого дня інформує про цей факт начальника РВО для вжиття відповідних заходів.


Меню сайту

Календар

«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Block title

Block content